Nedan finner du stadgar som gäller för Unite 2 Learn. Stadgarna antogs vid ett konstituerande årsmöte i Kungsbacka den 6 april 2016.

§1 Namn och säte

Organisationens namn är Unite 2 Learn och organisationen har sitt säte i Kungälv.

§2 Mål och värdegrund

Unite 2 Learn är en ideell biståndsorganisation som är religiöst och politiskt obunden.

Unite 2 Learns ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom genom att bedriva utbildningsprojekt som främjar social och ekonomisk samhällsutveckling, med främsta fokus på barn. Unite 2 Learn bedriver internationellt utvecklingssamarbete samt humanitärt bistånd.

Unite 2 Learn hävdar alla människors lika värde. Unite 2 Learn arbetar med och för människor oavsett etnicitet, nationalitet, kön, religiös och politisk övertygelse.

§3 Metod

Unite 2 Learn verkar genom utbildning, informationsspridning, kommunikation, insamling, globalt samarbete, hjälp till självhjälp samt långsiktighet.

Unite 2 Learns arbete utförs av anställda, styrelseledamöter, samt vid behov av volontärer.

§4 Medlem

Medlem är den person som delar Unite 2 Learns mål och värdegrund och som betalar den medlemsavgift som års­mötet fastställer. Medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Medlemmen kan uteslutas ur Unite 2 Learn om Unite 2 Learns syfte motarbetas eller att medlemmen på annat sätt agerar i strid mot Unite 2 Learns stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med två tredjedelars majoritet.

§5 Årsmöte

Årsmötet är Unite 2 Learns högsta beslutande organ. Årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock före juni månads slut. Kallelse sker via email utskick senast två veckor i förväg. Medlemmar äger rätt att ge förslag/motioner till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet. Medlem under föregående verksamhetsår äger rösträtt vid års­mötet.

Vid årsmöte ska förekomma:

  1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Styrelsens årsredovisning, fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen
  5. Val av styrelse, revisorer och valberedning
  6. Fastställande av medlemsavgift
  7. Behandling av ärenden som styrelsen förelagt årsmötet
  8. Behandling av motioner
  9. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen, revisorerna eller när minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Vid extra årsmöte får endast sådana ärenden förekomma som mötet utlyst för att behandla.

§6 Styrelse

Unite 2 Learns arbete leds av en styrelse. Den ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelseledamöter väljs på 1-2 år.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Arvode utgår inte till styrelsen.

§7 Valberedning

Valberedningen förbereder val av styrelse och revisorer.

Valberedningen består av minst två ledamöter varav en är sammankallande.

§8 Firmatecknare

Firmatecknare tecknas av två styrelseledamöter i förening.

§9 Ekonomi och Revision

Unite 2 Learns räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer som ska avge revisionsberättelse. Minst en av revisorerna ska vara auktoriserad revisor.

§10 Verksamhetsår

Unite 2 Learns verksamhets- och räkenskapsår är tiden 1 januari – 31 december.

§11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas, efter beredning av styrelsen, med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det första ska vara ett ordinarie årsmöte.

§12 Upplösning

För upplösning av Unite 2 Learn krävs beslut, efter beredning av styrelsen, med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det första ska vara ett ordinarie årsmöte.

Minst två månader ska förflyta före det andra beslutet. Unite 2 Learns egendom ska då överlåtas till en organisation som delar Unite 2 Learns mål och värdegrund enligt §2.