Sexuell och reproduktiv hälsa, även kallat SRHR, är ett av våra fokusområden. SRHR innebär utbildning till både flickor och pojkar om allas lika rättigheter. Vårt mål med SRHR är att minska sexuellt utnyttjande, där främst flickor och kvinnor är drabbade, samt minska barngiftermål och minska spridningen av HIV/AIDS. Familjeplanering är en annan viktig aspekt som även medverkar till att minska tidiga graviditeter, vilket i sin tur minskar mödra- och barnadödligheten samt ger flickor en chans att skaffa sig en utbildning. Vi satsar även stort på att utbilda flickor om menstruation. Många flickor har inte tillgång till mensskydd och därför missar de skolan i genomsnitt en vecka i månaden, vilket påverkar flickornas utbildning och hälsa negativt.

Min kropp, mina rättigheter!

Barngiftermål och tidiga graviditeter är några saker som påverkar barns skolgång och hälsa negativt. Genom att upplysa både pojkar, flickor och lärare om sexuell och reproduktiv hälsa i skolan kan vi på ett tidigt stadium vara med och påverka samhällsnormer.


Mensskydd – säkra flickors skolgång

Var med och medverka till en förbättrad hälsa och skolgång för flickor!